Modernā Interešu Izglītība

Mācību kurss skolotājiem ar mērķi – sniegt modernas zināšanas, metodes un piemērus, kā radīt, organizēt un vadīt skolēnu interešu izglītības pulciņus dažādās informācijas tehnoloģiju jomās.

Kas ir MII?

Tā ir modernās interešu izglītības mācību programma, kuras mērķis ir palīdzēt skolotājiem izveidot un vadīt skolēnu pulciņus. Pedagogi praktiski iepazīsies ar jaunākajām tehnoloģijām, programmēs to elementus, kā arī meklēs tām jaunus pielietojumus skolēnu apmācības procesā.

Apmācības notieka, apvienojot klātienes semināru nodarbības, darbu interneta vidē un praktisku dažādu ierīču paraugu programmēšanu un izmēģināšanu.

Studiju atbalstam tiek izmantota Latvijā izstrādāta daudzekrānu apmācības sistēmu eBig3.

MII programma ir noslēgusies, taču zemāk ir iespējams pieteikties jaunākiem IzM kursiem.

MOODLE SPECIALIZĀCIJAS TĒMAS

Jaunums!

Mācību pakalpojumi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvei

Tiek piedāvāti BEZMAKSAS pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas kursi IzM 2018/12 "Mobilās tehnoloģijas izglītībā" pielietojuma kontekstā 72 stundu apjomā.

Satura galvenie bloki:

 • virtuālās laboratorijas skolas mācību procesā dabaszinību stundās;
 • datu analīze un vizualizācija;
 • tīmekļa izstrāde un mijiedarbības dizains;
 • multimediju mācību materiālu veidošana, to apvienošana mācību materiālos;
 • tiešsaistes sadarbības rīki (mākoņpakalpojumi);
 • modernie pētījumu un attīstības projekti multimediju materiālu attīstības jomā;
 • saturiski un tehniski risinājumi produktīva un mūsdienīga mācību procesa norisei;
 • skolēnu pētnieciskās darbības stratēģiskā plānošana un mērķtiecīga virzīšana STEM priekšmetu stundās, atbilstoši 21.gadsimta prasībām un izaicinājumiem;
 • praktiskā darba pamatiemaņas individuāli un sadarbībā ar citiem problēmu identificēšanā un risināšanā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Rīga, kursu norises laiki:

 • 1.grupai : 21., 22.septembris, 24. oktobris, 9., 10.novembris no plkst.10.00
 • 2.grupai: 29.septembris, 5., 26.oktobris, 16., 17.novembris no plkst.10.00






Noslēgušies!

Profesionālās izglītības pedagogu profesionālās kompetences pilnveide pieaugušo izglītības īstenošanai

Tiek piedāvāti BEZMAKSAS profesionālās izglītības iestāžu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas kursi IzM 2017/10 “Profesionālās izglītības pedagogu profesionālās kompetences pilnveide pieaugušo izglītības īstenošanai" 12 stundu apjomā.

Programmas saturu veido šādi satura bloki:

 • pieaugušo mācīšanās specifika;
 • pieaugušo izglītības metodes;
 • pieaugušo iesaistīšana izglītībā, motivēšana mācībām, pieaugušo izglītojamo grupu komplektēšana;
 • pieaugušo izglītotāja lomas: eksperts, atbalstītājs, treneris – padomdevējs, procesu virzītājs, tiesnesis, paraugs, darba sekmētājs, kritisks stimulētājs, motivētājs, mācīšanās atvieglotājs;
 • kvalitatīvu mācību programmu darbam ar pieaugušajiem plānošana un īstenošana;
 • labvēlīga emocionālā mikroklimata veidošana, pozitīvas mācību vides radīšana pieaugušo grupā, atbalsta sniegšana pieaugušajiem izglītības procesā;
 • metodes un paņēmieni pieaugušo zināšanu, mācību progresa novērtēšanā, apstiprināšanā un atzīšanā;
 • pieaugušā izglītojamā iepriekšējās mācīšanās rezultātu novērtēšana, jaunu mācību vajadzību diagnosticēšana, atbalsts viņa individuālā izglītības ceļa/programmas veidošanā jaunas kvalifikācijas ieguvei, pārkvalifikācijai, profesionālajai pilnveidei;
 • sadarbības ar nozarēm veidošana, pieaugušo izglītības programmu izstrāde kopā ar darba devējiem;
 • pieaugušo izglītības atbilstības mainīgajā darba tirgus prasībām nodrošināšana;
 • dažādu vecuma grupu izglītojamo integrēšana mācību procesā.



Noslēgušies!

Drošības pratība digitālajā vidē

Tiek piedāvāti BEZMAKSAS vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas kursi “Drošības pratība digitālajā vidē” 8 stundu apjomā.

Programmas mērķis ir paaugstināt vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu profesionālo kompetenci drošības pratībā digitālajā vidē.

Tiks izskatīti jautājumi par to kā organizēt informācijas aizsardzību darbā un mājā; datu rezerves kopēšana, programmatūras atjaunināšana; ļaunatūra un antivīrusi; riski saistībā ar e-pastiem un Interneta vietņu apmeklēšanu; bezvadu tīklu, mobilo iekārtu un metadatu drošība u.c. aktualitātes!



Noslēgušies!

Izpratni veicinošas darba formas un metodiskie materiāli darbā ar talantīgiem skolēniem

Tiek piedāvāti BEZMAKSAS vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas kursi “Izpratni veicinošas darba formas un metodiskie materiāli darbā ar talantīgiem skolēniem” 24 stundu apjomā.

Programmas mērķis ir praktiski attīstīt un veidot talantīgu domāšanu, iesaistot skolēnus problēmu saskatīšanā un risināšanā, mācoties rast risinājumus, izprast lietas un jēdzienus, skatot tos kopveselumā. Paplašināt priekšstatu par izpratni veicinošām metodēm un to izmantošanu mācīšanās procesā, kā arī priekšstatu par radošuma nozīmi izpratnes veidošanā, attīstīšanā un vērtēšanā, izmantojot interneta sadarbības rīkus. Padziļināt skolotāju izpratni par spēju būtību un pilnveidot prasmes atpazīt un atbalstīt dažādus spēju līmeņus.

Galvenās programmas tēmas

 • Kā modernā pētniecība rada jaunus produktus
 • Informācijas komunikācijas tehnoloģiju ietekme uz sabiedrību un lietojumi talantīgo izglītībā
 • Skolēnu spēju līmeņu psiholoģiskie aspekti
 • Izpratni veicinošas metodes darbā ar apdāvinātiem bērniem un jauniešiem
 • Izpratnes veidošanas dažādošana un radošuma aktivizācija mācīšanās procesā
 • Radošuma attīstīšana un novērtēšana sadarbībā internetā
 • Kā rodas jaunu produktu idejas

Tīmekļa lapa izstrādāta

Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā mācību pakalpojumu projekta
„Pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas nodrošināšana, paplašinot pedagoģiskās kompetences un pedagogu noslodzes iespējas, iegūstot papildu kvalifikāciju B programmās”
programmas „Tehnoloģijas un radošums interešu izglītībā” ietvaros
(IZM 2014/32/B)